Menu
košík
0
kategorie

TEXTILNÍ VÝRAZY

Textilní výrazy - Katalog

 

 

 

 

 

Co je tex:
vyjadřuje jemnost příze, udávající hmotnost nitě v g při délce 1000 m (25 tex udává, že nit, jejíž délka je 1000 m, má hmotnost 25 g). Znamená to, čím nižší je číslo tex, tím je příze jemnější. Neznamená to však, že jsou takto úměrně ovlivňovány vlastnosti přízí - především její pevnost. 

Co je tkanina : 
vzniká vzájemným provázáním nejméně dvou soustav nití. Podélná soustava je osnova, příčná se nazývá útek.

Co je osnova:
je soustava rovnoběžně uložených nití ve směru délky tkaniny, do které se zanáší útek. 

Co je útek:
je nit, která se provléká v příčném směru osnovou, tvoří s ní společnou vazbu, stabilizuje polohu osnovních nití a zaplňuje plochu textilie.

 

Co je dostava:
je počet osnovních a útkových nití udávaný na 1 cm. 

Co je pevnost:
ta se udává v N/5 cm. Hodnota N udávaná jak u osnovy, tak u útku, je minimální síla nutná k přetržení tkaniny, nebo poškození.

 

Používané výrazy u jednotlivých druhů výrobků:

 

Prostěradla a stolní prádlo:

Co je dvoustraná obruba:
tyto výrobky jsou šité z plné šíře materiálu. Pokud má materiál pevné kraje, je pro dosažení co nejlepší ceny používána dvoustranná obruba, kdy se zakládají a šijí jen strany, které se z délky materiálu stříhají. 

Co je čtyřstraná obruba:
výrobky mohou být šité i z plné šíře materiálu, ale pokud je požadována čtyřstranná obruba je tento obšit ze všech stran. Čtyřstranná obruba je vždy používána, když je výrobek rozměrově menší, než je použitá šíře materiálu.

 

Ložní prádlo - povlečení (povlak na kapnu a polštář)

Co je hotelový uzávěr (FLAP)
hotelový uzávěr je nečastěji využíván vprovozech, kde je předpoklad časté výměny povlaků. Uvnitř výrobku je vytvořen překlad - záložka, pod kterou se polštář či peřina vkládá, a zamezuje se tak „svlékání" povlaků. Výhodou tohoto uzávěru je již zmiňovaná rychlost při převlékání prádla. Nevýhodou větší spotřeba materiálu, a možnost vysmeknutí ze záložky, a nebo „svléknutí". 

Co je boční uzávěr 
je novým způsobem uzávěru, kdy je používán pouze na povlaku kapny, v kombinaci s HU u polštáře. Povlak je bez přeložek a záhybů, a kapna se do něj vkládá otvorem, který je na boční straně částečně nezašitý, i když je obrouben a opatřen záševkou proti párání. Výhodou tohoto uzávěru je nižší spotřeba materiálu, kdy rychlost převlékání je zhruba stejná jaká je u HU. Oproti HU má však další výhody, a to že se kapna při spánku samovolně „nesvléká", a při ošetřování tkaniny není tkanina tolik namáhána při mandlování prádla, protože zde chybí u HU zmiňovaný překlad - záložka. 

Co je knoflíkový uzávěr
zapínání výrobků je provedeno pomocí knoflíků. Používané knoflíky vyhovují i při použití mandlu. Výhodou je pevné uzavření výrobku. Nevýhodou časově náročnější převlékání ložních souprav. 

Co je zipový uzávěr
uzávěr je řešen zipem s jezdcem. Výhodou je pevnost uzávěru a rychlost při výměně prádla. Nevýhodou je jeho vyšší cena - cena zipu a náročnější šití. 

Příze a přádelnictví:

Co je příze:
délková textilie, složená ze spřadatelných vláken, která jsou zpevněna zákrutem tak, že při přetržení příze dochází k přetržení jednotlivých vláken. Tato textilie libovolné délky a jemnosti vznikne spřádáním vláken, která se v průběhu předení urovnávají v určitém množství a pořádku za sebou a vedle sebe. Vytvořený pramének vláken se zpevní v přízi zakroucením. Způsoby předení jsou odlišné podle charakteru použitých vláken a účelu jejich uplatnění. 

Co je zákrut :
zakroucení vláken ve směru šroubovice kolem, osy příze. Zákrut přízi zpevňuje a jejich počet je závislý na jemnosti příze, délce vlákna, jeho jemnosti a účelu, kterému má příze sloužit. 

Jaké je složení přízí:

Co je bavlněné vlákno :
je nejpoužívanějším vláknem pro výrobu textilních přízí. Snadno se bělí či barví, v roztoku hydroxidu sodného se zákruty vláken se vyrovnávají, jejich hladký povrch odráží světlo a získává příjemný lesk. Ve studené ani vařící vodě se nemění, za mokra získává pevnost a tažnost. 

Co je polyesterové vlákno :
je druhé nejpoužívanější textilní vlákno. Vlákno je tvořeno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % esteru diolu a kyseliny teraftalové. K nejdůležitějším kladným vlastnostem patří vysoká odolnost na světle a mikroorganizmům, malá navlhavost (rychlé sušení); mnohé vlastnosti se dají snadno zlepšit chemickými nebo mechanickými procesy. Omak a lesk velmi podobný přírodnímu hedvábí. 

Co je směsové vlákno :
mísením přírodních vláken - bavlny s polyesterem se dosáhne v mnohém směru zlepšení užitných vlastností příze. Poměr bavlněných a polyesterových vláken je udáván v %. 

Jaké jsou druhy přízí :

 

Co je mykaná příze – klasická prstencová a BD příze
mykání je rozvolňování textilního materiálu až na jednotlivé vlákno za pomoci ostrých hrotů. Vlákna se při tom napřímí, urovnají do podélného směru a ukládají stejnoměrně vedle sebe. Mykaná příze je každá příze z mykaného materiálu, který byl zpracován bez vyčesávání krátkých vláken. 
Výhodou klasické prstencové příze je její lepší stejnoměrnost a pevnost v otěru a v tahu oproti BD přízím. 
Výhodou BD příze je její lepší stejnoměrnost oproti klasickým přízím. 

Co je česaná příze (AJ výraz COMBED YARN) 
příze předená česaným způsobem, při kterém jsou vlákna paralelně srovnána, takže pak má hladký na dotyk příjemný povrch. 

Co je skaná příze (AJ výraz TWISTED YARN) 
příze vyrobené ve dvou operacích. V první se vypřede příze jednoduchá, ve druhé operaci se dvě nebo více přízí (nití) jednoduchých seskává do skané příze. Skaná příze má většinou opačný směr zákrutu než příze jednoduchá. Odstraněním skacího zákrutu se niť rozpadá na dvě nebo více nití jednoduchých. 

Druhy tkanin a vazeb a jejich popis:

Co je plátnová vazba :
nejjednodušší a nejhustěji provázaná oboustranná základní vazba se stejným vzhledem lícní i rubní strany tkaniny. Má nejmenší střídu 2/2, kdy dvě nitě osnovní a dvě útkové jsou různě provázány. Používá se u všech druhů tkanin. 

Co je atlas grádl :
charakterizují jej podélné vazebními pruhy, případně kostky, jichž je dosaženo střídáním osnovních a útkových atlasových vazeb. Má nejmenší střídu 5/5. Pruhy mohou být různě široké a v rozmanitých obměnách. Používá se na ložní prádlo, ale i na ubrusové výrobky. U ubrusových výrobků je též používán název Atlas kanta, což je obdobný způsob tkaní jako u grádlů, ale pruhy jsou tkány po obvodu finálního výrobku. 

Co je žakárová vazba :
v roce 1795 vynalezl Francouz Jacquard zařízení, pomocí kterého se na tkacích strojích nechá ovládat každá jednotlivá osnovní nit nezávisle na ostatních a tak se dají vytkávat plastické vzory v několikanásobné velikosti. Tímto revolučním vynálezem je dnes možné vytvářet květinové, geometrické obrazce, a jiné obrazce. 

Co je keprová vazba :
má nejmenší střídu 2/1, takže se střídají vždy dvě osnovní nitě a jedna útková nit v různém provázání, které se stále opakuje, a tím je vytvářeno úhlopříčné řádkování. Jestliže na lícní straně převládají osnovní niti, je to k. v. osnovní, útková k. v. má na lícní straně převahu útkových nití. Používá se u nejrůznějších typů tkanin. 

Co je pestré tkaní :
způsob vytváření vzorů při výrobě tkanin pomocí vazeb a střídáním, barev osnovních (barevné snování) a útkových nití (barevné házení), nebo kombinací obou. Tak vznikají nejrozmanitější vzory: kára. 

Co je střída 
je určitý počet osnovních a útkových vazných bodů, který se ve vazbě tkaniny pravidelně a neustále opakuje.

Co je vazný bod 
místo na tkanině, kde se kříží osnovní a útkové nitě. Rozeznáváme osnovní vazební bod, kdy osnovní nit je nad nití útkovou, útkový vazební bod, kdy útková nit je nad nití osnovní.

Úpravárenství a závěrečná úprava tkanin:

 

Nejběžněji používané výrazy a technologické postupy pro dosažení finálního výrobku jsou: (včetně stručného popisu významu úpravy, a tímto dosažené vlastnosti tkanin) 

Co je požehování plošných textilií (opalování) :
k požehování přichází v úvahu nejčastěji tkaniny z bavlny a viskózy, požehují se však i textilie ze syntetických vláken. Požehování je nejčastěji zařazeno jako první operace v předúpravě textilií (před bělením, barvením atd.). U tkanin určených k potiskování je předchozí požehování nezbytné. Podle některých systémů zušlechťování se však požehování provádí až po barvení (vliv na barevný odstín). Obvykle se požehuje na strojích s plynovými plamenovým hořáky, které dosahují teploty až 1300° C. K intenzivnímu požehování se hořáky nastavují kolmo k textilii na vzdálenost 5-6 mm při rychlosti pohybu zboží 60-200 m/min., pro lehčí nebo choulostivější tkaniny se volí tangenciální směr plamene a vzdálenost 6-10 mm. Pro požehování vlasových tkanin se používají válcové stroje vyhřívané na 700-800°C s pracovní rychlostí 50-60 m/min. Požehováním se dá do určité míry snížit náchylnost textilie ke žmolkování. Za tím účelem se obzvlášť textilie z polyesterových přízí požehují navlhčené a při snížené rychlosti průchodu materiálu. Stroje jsou vybaveny kartáčovacím zařízením, odsáváním a dusičem jisker. Teplota požehované textilie je permanentně měřena a podle ní se automaticky reguluje intenzita opalování. 

Co je odšlichtování :
nanášení lepivých a ochranných prostředků na osnovní niti určené ke zpracování na tkacích strojích. Tím se přilepí odstávající vlákna k jádru příze, zvýší se pevnost, hladkost a částečně i stejnoměrnost příze. Šlichtování je prováděno před tkaním. (Šlichtování je nutné u všech jednoduchých přízí. Osnovy ze skaných přízí s dostatečnou pevností a stejnoměrností se šlichtovat nemusí.) Před vlastním začátkem úpravy tkanin je třeba tuto šlichtu z tkaniny odstranit. 

Co je mercerace:
je způsob úpravy bavlněných textilií, který vyvinul Angličan John Mercer v polovině 19. století. Působením koncentrovaného louhu sodného vlákna nabobtnají, ledvinovitý průřez se změní na kruhový a délka vlákna se zmenší až o 25 %. Následkem těchto změn mají pak mercerované výrobky vyšší pevnost a afinitu k barvivům, lesk podobný hedvábí a příjemnější omak. 

Co je bělení textilií :
bělení je chemická úprava, jejímž hlavním účelem je odstranění (přirozeného) zbarvení, odstranění rostlinných nečistot a tuků a zvýšení savosti zušlechťovaného materiálu. Bělení textilií z celulozových vláken (bavlna, len, konopí příp. juta) se provádí různými louhy, živočišná vlákna se bělí kombinací redukčních a oxidačních prostředků. 

Co je barvení textilií :
barvení je zušlechťování textilních výrobků, které jim má dodat barvu určitých vlastností. Žádaný barevný odstín, afinita k danému druhu vlákna a stálost vybarvení (na světle a ve vodě) jsou nejdůležitější kriteria, podle kterých se vyvíjejí a vybírají barviva pro několik desítek druhů textilií. Podle chemické struktury se dělí barviva do těchto základních skupin:
Kyselá, kyselá mořidlová a kovokomplexní, kationická, přímá (substantivní), reaktivní, sirná, kypová, disperzní, barviva vyvíjená na vlákně, pigmenty, optické zjasňovací prostředky a speciální barviva pro směsi vláken (na tzv. uni odstín). 

Co je sanforizace :
sanforizace je kontrolované kompresivní srážení textilií z celulozových vláken (bavlna, len, viskóza atd.). Je to mechanický proces, kterým se dosáhne značného snížení sráživosti při praní. 
Na speciálním stroji se textilie pěchuje podélným a příčným směrem za spolupůsobení horkého vlhkého vzduchu. Textilie prochází mezi gumovým pásem a ohřívaným měděným válcem. Přítlačný válec tiskne gumový pás na měděný válec, pryž se při tom roztahuje a s ní i textilie. Když tlak povolí, gumový pás a zpracovávaný materiál se zkrátí. Zkrácení je tím větší, čím silnější je přítlak válce. Na tomto principu se dají zušlechťovat textilie všeho druhu. Úpravou se zboží prodraží až o 10 %, zároveň se však podstatně zlepší jeho užitné vlastnosti. 

Co je kalandrování textilií :
kalandrování je zušlechťovací proces, při kterém se na plošné textilie působí tlakem otáčejících se válců. Účelem kalandrování je dodat textilnímu materiálu touto procedůrou určitý vzhled nebo omak. 

Závěr 
Úprava textilních materiálů je v dnešní době rozvinutou textilní oblastí, v které je používáno mnoho dalších druhů, a způsobů úpravy a zušlechťování tkanin. Vedle výše uvedeného se v technologiích úpravy tkanin setkáváme např. vyrovnáváním útku, které tkaninu „srovnává" a zešikmení či další „nerovnosti" útku snižuje na výrobcem udávanou hodnotu, s fixováním tkanin ve fixačních rámech, to je rámování a dalšími operacemi.

 

Výše uvedené je ale základem úprav a zušlechťování tkanin, které pro pochopení procesů a vysvětlení pojmů dostačuje. Tyto procesy vytvářejí hodnotu a cenu materiálů. U naši kvality je třeba zákazníkům podávat odborné informace.

 

 

 

X

Souhlas s využitím souborů cookies

 

Na našem webu pracujeme se soubory cookies, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby a personalizovat nabídky.

Soubory cookies si pamatují, co a jak ve svém prohlížeči na daném zařízení děláte. Díky tomu webová stránka funguje podle vás a je schopná se přizpůsobit vašim preferencím.

Blokování některých typů souborů může mít vliv na vaši uživatelskou zkušenost s naším webem, také nebudeme schopni poskytnout vám nabídku na základě vašich preferencí.

 

Souhlasím
Nastavení
Odmítnout vše